Hoppa till innehåll

Stadga

1 § Föreningens namn och hemort.

Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultetens fakultetsförening Biosfären rf. Föreningens hemort är Helsingfors.

2 § Föreningens språk.

Föreningens språk är finska och svenska. Föreningens protokollspråk är finska. Alla har rätten till att föra fram sina ärenden också på engelska.

3 § Föreningens verksamhet

Föreningen fungerar som fakultetsförening för Helsingfors univeristets bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Föreningen är inte religiöst eller partipolitiskt bunden.

Föreningens ändamål är:

 1. Koordinera fakultetens interna intressebevakning och främja medlemsorganisationernas egna intressebevaknings verksamhet.
 2. Främja samarbetet och samhörighet mellan medlemsorganisationerna och studeranden inom bio- och miljövetenskapliga fakulteten.
 3. Främja uppskattningen i samhället av bio- och miljövetenskapliga fakulteten.
 4. Fungera som informationsförmedlare och öka diskussion om universitetet, fakulteten, studentkåren och saker angående arbetslivet.

4 § Ändamålens förverkligande

För att förverkliga ändamålen föreningen:

 1. Gör i samarbete med studierepresentanter som funktionerar i Helsingfors universitets förvaltningsorgan presentationer, initiativ och tar ställningar för fakulteten och dess institutioner, och tillsammans med andra studentorganisationer till universitetets förvaltningsorgan, statsmakten och arbetsmarknadsorganisationer.
 2. Ordnar diskussions-, informations-, skolnings- och andra tillfällen.
 3. Koordinerar förvaltningens valprocess av studierepresentanter i fakulteten.
 4. Förmedla information mellan medlemsorganisationerna.

5 § Finansiering.

För att stöda verksamheten kan föreningen:

 1. Motta testamente, bidrag och donationer.
 2. Efter att ha fått behöriga lov verkställa lotterier, insamlingar eller avgiftsbelagda nöjestillfällen.
 3. Insamla medlemsavgift årligen, vilkens mängd bestäms i årsmötet.

6 § Medlemskap

Ämnesföreningar som tillhör Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet kan bli medlemmar, då majoriteten godkänner detta i en röstning under föreningens möte.

7 § Utgång av medlemskap

Medlemsorganisationerna har rätt till att utgå ur föreningen genom att annonsera om det skriftligt till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att annonsera utgåendet genom att bemärka det i protokollet i föreningens möte.

Föreningens möte kan utkasta en medlemsorganisation av medlemskap som har:

 1. Agerat mot föreningens syfte eller stadga.
 2. Lämnat förfallande medlemskapsavgifter obetalda eller att inte ha följt de plikter som de har bundit sig till genom att bli medlem i föreningen.
 3. Skadat föreningen genom aktioner inom och utom föreningen.
 4. Inte längre uppfyller de krav som krävs för medlemskap.

Utkastningen måste i röstningen ha åtminstone två tredjedelar stöd i mötet.

 8 § Föreningens möte.

Föreningens bestämmande organ är föreningens möte, som använder sig av föreningens högsta auktoritet. I möten har varje medlemsorganisation två röster. Rösterna används av representanter eller reservrepresentanter som nämns av medlemsorganisationerna så, att vardera representant har en röst. Medlemsorganisationernas representanter bör vara medlemmar av Helsingfors universitets studentkår.

Föreningen ordnar årligen åtminstone två föreningsmöten, varav den andra är ett årsmöte som måste ordnas i februari och den andra är ett valmöte, som måste ordnas före eller på den 10 december. Föreningen sammankallas inför möte av styrelsen. Föreningens styrelse sammankallar extra möten då föreningens möte eller styrelsen bestämmer, eller då en medlemsorganisation begär det skriftligt av styrelsen för att behandla ett visst ärende. Mötet måste hållas inom 4 veckor från det, då kravet för att hålla det har begärts av styrelsen.

Mötet är lagligt och auktoritativt då den har sammankallats enligt stadgan.

Möteskallelsen måste skickas minst två veckor före föreningens möte via e-post eller brev till adressen angiven av medlemsorganisationerna.

I möteskallelsen bör nämnas av ändring av stadgan, upplösningen av föreningen och ärenden begående utgång av styrelse eller medlemsorganisation samt andra ärenden som följer standarden av föreningslagen.

9 § Valmöte

I föreningens valmöte behandlas följande ärenden:

 1. Öppning av mötet.
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet.
 3. Val av mötets ordförande.
 4. Val av mötets sekreterare.
 5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
 6. Fastställande av mötets arbetsordning.
 7. Val av föreningens ordförande för nästa kalenderår.
 8. Val av styrelsens andra medlemmar.
 9. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för inkommande året.
 10. Behandling av andra ärenden som nämnts i möteskallelsen.

10 § Årsmöte

I föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Öppning av mötet.
 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet.
 3. Val av mötets ordförande.
 4. Val av mötets sekreterare.
 5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
 6. Fastställande av mötets arbetsordning.
 7. Fastställandet av verksamhetsberättelsen för det avslutande året.
 8. Fastställandet av det avslutande årets bokslut.
 9. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga bestäms.
 10. Godkännandet av styrelsens verksamhetsberättelse för pågående verksamhetsperioden.
 11. Medlemsavgiften bestäms för pågående verksamhetsperioden.
 12. Bekräftandet av budgeten för verksamhetsperioden.
 13. Behandling av andra ärenden som nämnts i möteskallelsen.

11 § Föreningens styrelse

Föreningens styrelse som valts i valmötet, bestående av ordförande, kassör och studieansvarig samt 6-18 andra medlemmar, tar hand om föreningens ärenden. Styrelsens verksamhetsperiod består av ett kalenderår. Styrelsen väljs på följande sätt: av varje medlemsorganisation väljs åtminstone en medlem som blivit berättigad av medlemsorganisationens styrelse eller möte ifall föreningens valmöte inte har bestämt annorlunda. En enkel majoritet kan inte väljas till föreningens styrelse av någon medlemsorganisation.

Styrelsen väljer en viceordförande ibland sig. Styrelsen väljer också en sekreterare samt andra funktionärer som behövs ibland sig. Styrelsen sammankallas av en kallelse av ordföranden, eller viceordföranden ifall ordföranden är förhindrad, då de anser det vara behov för möte, eller då åtminstone tre medlemmar av styrelsen begär det. Mötenas sammankallare informerar också till medlemsorganisationernas styrelser av mötet. Styrelsens möten är beslutsförhetliga då ordföranden eller viceordföranden, samt åtminstone fyra andra styrelsemedlemmar är på plats. Styrelsens möten är öppna för alla medlemsorganisationers medlemmar, ifall styrelsen inte bestämmer sig annorlunda av någon speciell orsak.

12 § Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är:

 1. Leda föreningens verksamhet enligt föreningens stadga och beslut.
 2. Ta vara om föreningens finanser.
 3. Bereda ärenden som tas upp i föreningens möten.
 4. Välja de funktionärer och arbetsgrupper som behövs och övervaka deras verksamhet
 5. Informera medlemsorganisationerna om beslut som gjorts av styrelsen och föreningen.

13 § Röstning

Röstningarna i styrelsens och föreningens möten avgörs av en enkel majoritet av röster. Ifall röstningens resultat blir jämnt så avgör ordförandens röst, i personval avgörs lika fall med lott.

14 § Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande ensam, eller viceordförande, kassör och sekreterare i par. Personer som har skild lov av styrelsen har personlig namnteckningsrätt.

15 § Räkenskapsperiod och bokslut.

Föreningen räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet, föreningens och styrelsens protokoll samt andra dokument som behövs måste framföras till verksamhetsgranskarna minst tre veckor före föreningens årsmöte. Verksamhetsgranskarna bör ge sin skriftlig anförande minst två veckor före årsmötet.

16 § Ändring av stadga och utlösning av föreningen.

Beslutet av ändring av stadga och utlösningen av föreningen måste göras i två på varandra följande föreningsmöten, som måste hållas med minst två veckors mellanrum. Beslutet måste ha en tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna.

17 § Föreningens tillgångars användning vid upplösning

Om föreningen upplöses används dess tillgångar till godo för föreningens ändamåls främjande såsom mötet var utlösningen beslöts har beslutit, till exempel genom att donera dem till andra rättsgiltiga föreningar eller stiftelser som har liknande intressen.