Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Biosfääri ry, ruotsiksi Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultets fakultetsförening Biosfären rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. Jokaisella on oikeus esittää asiansa myös englannin kielellä.

3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys toimii Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestönä. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen tarkoituksena on

1. koordinoida tiedekunnan sisäistä edunvalvontaa ja edistää jäsenjärjestöjen omaa edunvalvonnallista toimintaa
2. edistää bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden sekä jäsenjärjestöjen välistä yhteistoimintaa ja henkistä yhteenkuuluvuutta
3. edistää bio- ja ympäristötieteiden arvostusta yhteiskunnassa
4. toimia tiedonvälittäjänä ja lisätä keskustelua yliopistoa, tiedekuntaa, ylioppilaskuntaa ja työelämää koskevissa asioissa.

4 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. tekee yhteistyössä Helsingin yliopiston hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa esityksiä, aloitteita ja kannanottoja tiedekunnalle ja sen laitoksille sekä yhdessä muiden ylioppilasjärjestöjen kanssa yliopiston hallintoelimille, valtiovallalle ja työmarkkinajärjestöille
2. järjestää keskustelu-, tiedotus-, koulutus- ja muita tilaisuuksia
3. koordinoi hallinnon opiskelijaedustajien valintaprosessia tiedekunnassa
4. välittää tietoa jäsenjärjestöjen välillä.

5 § Toiminnan tukeminen

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi:

1. ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia
2. toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä tai maksullisia huvitilaisuuksia
3. periä vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous.

6 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan piirissä toimivat ainejärjestöt, jotka yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä hyväksyy.

7 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenjärjestöllä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenjärjestön, joka on
1. toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä
2. jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin tämä on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
3. menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
4. ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamista pitää kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.

8 § Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous, joka käyttää yhdistyksen korkeinta päätäntävaltaa. Kokouksessa kullakin jäsenjärjestöllä on käytettävissä kaksi ääntä. Ääntä käyttävät jäsenjärjestön nimeämät edustajat tai heidän varaedustajansa niin, että jokaisella edustajalla on käytettävissään yksi ääni. Jäsenjärjestöjen edustajien tulee olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.

Yhdistys järjestää vuosittain vähintään kaksi yhdistyksen kokousta, joista toinen on vuosikokous, joka on pidettävä helmikuussa ja toinen on vaalikokous, joka on pidettävä joulukuun 10. päivään mennessä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta, kun yhdistyksen kokous tai hallitus päättää tai jos yksi jäsenjärjestö sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää tietyn asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse jäsenjärjestön yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsussa tulee mainita sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja hallituksen tai jäsenjärjestön erottamista koskevat asiat sekä muut yhdistyslain velvoittamat asiat.

9 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja
4. valitaan kokouksen sihteeri
5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. valitaan hallituksen muut jäsenet
10. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja
4. valitaan kokouksen sihteeri
5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus
8. vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös
9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
10. hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle
11. määrätään jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimintakaudelle
12. vahvistetaan talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja opintovastaava sekä 6-18 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Ellei yhdistyksen vaalikokous muuta päätä, hallitus valitaan seuraavasti: jokaisesta jäsenjärjestöstä valitaan hallitukseen vähintään yksi jäsenjärjestön yhdistyksen kokouksen tai hallituksen valtuuttama jäsen.  Yhdestäkään jäsenjärjestöstä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen yksinkertaista enemmistöä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouksen koollekutsuja tiedottaa kokouksesta myös jäsenjärjestöjen hallituksille. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenjärjestöjen jäsenille, ellei hallitus erityisestä syystä toisin päätä.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan
2. huolehtia yhdistyksen taloudesta
3. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
4. valita tarvittavat toimihenkilöt ja työryhmät ja valvoa niiden toimintaa
5. tiedottaa jäsenjärjestöille hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätöksistä.

13 § Äänestäminen

Yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri kaksi yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

15 § Tilikausi ja tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden viikon välein. Esitystä on puollettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen varojen käyttö sen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla, esimerkiksi luovuttamalla ne yhdistyksen kanssa samoja tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 30.9.2013.